Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11319
Liên kết web
 
Quảng cáo
Đưa tư duy phát triển hiện đại vào quy hoạch và quản lý đô thị nước ta    

Ở nước ta, tư duy phát triển được hình thành trong đường lối đổi mới. Đó là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đi đôi với xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình  phát triển. Tư duy này hoàn toàn đồng bộ  với luồng tư duy phát triển hiện đại trên thế giới.