Color Palette Selector
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.    

 

 

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và nhất là từ khi Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng nông thôn mới và chính thức phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các địa phương đều thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện và cơ sở, xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới, bám sát tiêu chí của Trung ương đề ra tập trung vào việc qui hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung qui mô lớn, hiệu quả cao theo hướng CNH - HĐH, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống cho nhân dân, như hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, bờ vùng bờ thửa, kênh mương nội đồng, hệ thống trường trạm, cấp thoát nước, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, nhà văn hóa, khu trung tâm theo tiêu chí đề ra. Nhiều nơi đã tập trung chỉ đạo một số điểm làm trước, sơ kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng, tập trung hỗ trợ kinh phí cho các xã để xây dựng, có thể nói xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào chung, sâu rộng đến từng người và được các địa phương tập trung chỉ đạo tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắc cần có biện pháp khắc phục đó là:

1. Công tác tuyên truyền tuy đã có nhiều cố gắng, đại đa số nhân dân đều đồng tình hưởng ứng với chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng quyết tâm thực hiện, song trong tuyên truyền còn nặng về chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú ý toàn diện đến mục tiêu chung là xây dựng một xã hội ở nông thôn từng bước hiện đại, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, một xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao. Một số địa phương chưa tập trung cao cho các tiêu chí như xây dựng gia đình văn hóa, giảm hộ nghèo, tập trung phát triển các làng nghề đào tạo nâng cao năng lực phát triển cộng đồng như đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho cơ sở học nghề cho lao động ở nông thôn … Một số địa phương còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào cấp trên, thiếu chủ động sáng tạo nên tiến độ chậm.

2. Công tác xây dựng qui hoạch (bao gồm cả qui hoạch chung và qui hoạch chi tiết). Đây là vấn đề quan trọng nhưng trong thời gian vừa qua nhiều địa phương chưa tập trung chỉ đạo công tác này, còn phó mặc cho đơn vị tư vấn thiết kế trong khi đó số lượng đơn vị tư vấn thiết kế quá nhiều, một đơn vị qui hoạch khoảng vài xã trong khi đó cán bộ chuyên môn thiếu, công tác khảo sát đo đạc thiếu chính xác, chất lượng qui hoạch không cao, điều đáng nói là qui hoạch của xã thiếu ăn nhập, phù hợp với qui hoạch chung của huyện, qui hoạch của vùng nối liền hệ thống giao thông thuận lợi, cấp thoát nước, môi trường giữa các xã trong huyện chưa thống nhất. Mạnh xã nào xã đó làm, chưa được bàn bạc thống nhất chung trong huyện.

Khó khăn chung của công tác qui hoạch ở nông thôn là nhiều xã hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn có nhiều hạn chế, khu trung tâm xã không có điều kiện mở rộng, nhiều xã thiếu sân vận động, nhà văn hóa, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, nghĩa địa, hệ thống giao thông, thủy lợi còn chắp vá, nên khi qui hoạch chi tiết là rất khó khăn. Căn cứ vào các tiêu chí đề ra nên khi qui hoạch còn rất gò bó, cứng nhắc, tính khả thi kém, hiệu quả sử dụng thấp, đã có xã xây dựng nhà văn hóa, trạm xử lý rác thải, trạm cấp nước cho nông thôn hiệu quả sử dụng quá thấp. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhiều nơi có khó khăn chủ yếu là thiếu kinh phí để đền bù, một số nơi tính toán chưa đầy đủ nhân dân chưa đồng tình nhất trí nên tiến độ chậm.

Việc công khai dân chủ qui hoạch xây dựng một số nơi làm chưa tốt, nhân dân chưa được biết, được bàn dẫn đến những thắc mắc thậm chí còn khiếu kiện gây mất ổn định, tiến độ thực hiện qui hoạch còn chậm.

3. Khó khăn lớn nhất là vấn đề đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, ở nhiều địa phương (tỉnh và huyện) cũng đã tập trung hỗ trợ cho xã về kinh phí xây dựng qui hoạch, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều nơi đã huy động sự tài trợ của các đơn vị đầu tư, con em có tiềm lực hiện đang công  tác ở các nơi hỗ trợ, huy động sự đóng góp của nhân dân nên cũng bớt khó khăn. Tuy vậy, nếu tính trung bình kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trung bình ở mỗi xã khoảng từ 100 đến 300 tỷ, trừ kinh phí trung ương và tỉnh, huyện hỗ trợ số còn lại phải huy động sức dân đóng góp là quá lớn, trong khi đó trình độ quản lý của cán bộ ở cơ sở hạn chế, kiến thức về xây dựng cơ bản, quản lý kinh tế còn hạn chế, một số nơi khi chưa có kinh phí  vẫn hợp đồng làm, nên nhiều hạng mục xây dựng còn dở dang do thiếu vốn, chất lượng công trình thấp, dẫn đến nợ nần khá nhiều, nếu không chấn chỉnh tốt sẽ  dẫn đến trì trệ hoặc mất ổn định.

4. Công tác cán bộ ở cơ sở hiện nay nhìn chung có nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm với công tác xây dựng  nông thôn mới, tuy nhiên do nhiều người chưa được đào tạo cơ bản nhất là kiến thức về xây dựng, kiến thức về kinh tế, quản lý kinh tế, trong khi đó lại phải quản lý nguồn vốn khá lớn để XDCB nên rất dễ thất thoát lãng phí, vi phạm nguyên tắc về quản lý XDCB, quản lý kinh tế tài chính. Mặt khác do thiếu kiến thức nên nhìn chung việc qui hoạch xây dựng nông thôn mới thường dựa vào và ỷ lại đơn vị tư vấn, ít có chính kiến của mình đó là chưa kể đến tầm nhìn chiến lược lâu dài, qui hoạch nông thôn mới của địa phương lại không gắn với qui hoạch các địa phương khác và qui hoạch của vùng.

5. Về công tác quản lý, khi xây dựng nông thôn mới có hai vấn  đề đặt ra đó là qui hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tạo đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, nếu chỉ có qui hoạch không, tập trung dồn điền dồn thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng, hàng hóa chất lượng cao, không ít nơi sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ và cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm. Vì vậy cần đặt ra về đổi mới mô hình quản lý hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chuyển đổi thành doanh nghiệp nông nghiệp cổ phần hóa, phải có người chịu trách nhiệm về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân là một thành viên cổ phần có tư liệu là ruộng đất đóng góp vào cổ phần.

Mặt khác khó khăn ở cơ sở là các tiêu chí tiêu chuẩn nông thôn mới đặt ra khá cao, cũng có những tiêu chí cần phải đề nghị nghiên cứu điều chỉnh như tiêu chí văn hóa, thu nhập hộ nghèo, những vấn đề có thể phối kết hợp giữa các xã như cấp nước, xử lý rác thải, chợ nông thôn, nghĩa địa, khu vui chơi giải trí, không nhất thiết các công trình đều phải có, vấn đề quan trọng, phải kết hợp giữa các xã để bảo đảm tiêu chuẩn của tiêu chí qui định, chống được lãng phí như chợ xây ra không có người họp, nước sản xuất ra không có người dùng nước.

Từ tình hình thực tế trên đây cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số biện pháp sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, nội dung xây dựng nông thôn mới, cùng với việc đầu tư xây dựng nông thôn mới phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã hội nông thôn có văn hóa, phát triển bền vững. Tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào cấp trên.

2. Tập trung làm tốt công tác xây dựng và thực hiện qui hoạch trong đó quan tâm chỉ đạo:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, qui hoạch phải bảo đảm tính khả thi phù hợp với điều kiện của địa phương, song cũng phải bảo đảm tính thống nhất phù hợp với qui hoạch chung của huyện và của vùng.

- Bảo đảm dân chủ công khai qui hoạch xây dựng để mọi người dân được biết và tham gia. Trong qui hoạch cần chú ý dựa vào các tiêu chí nông thôn mới đề ra chọn những việc gì cần thì làm để bảo đảm tiêu chuẩn, nhưng phải có phân kỳ đầu tư hợp lý, tránh dàn trải, gây lãng phí tốn kém.

3. Về vấn đề vốn đầu tư xây dựng. Đây là vấn đề quan trọng cần phải được chỉ đạo chặt chẽ, phải trên cơ sở qui hoạch đã được phê duyệt để có kế hoạch thực hiện, việc gì làm trước, việc gì làm sau, các hạng mục công trình được xây dựng phải có vốn, tránh dàn trải dẫn đến nợ đọng các hạng mục công  trình bề bộn dở dang lộn xộn nhân dân thắc mắc khiếu kiện. Mặt khác trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm dân chủ công khai tránh lãng phí thất thoát. Tập trung huy động các nguồn vốn để xây dựng, ngoài nguồn hỗ trợ của cấp  trên tập trung huy động các nguồn vốn các nhà đầu tư, con em địa phương làm ăn thành đạt và sự đóng góp của nhân dân để chung sức xây dựng.

4. Tập trung chỉ đạo công tác dồn điền dồn thửa, phân vùng qui hoạch xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, đồng thời thúc đẩy thực hiện tốt công tác đền bù GPMB những nơi phải di chuyển để làm các công trình công cộng. Trong công tác đền bù GPMB cần quan tâm tính đúng tính đủ những nơi phải di chuyển chỗ ở của dân, phải chuẩn bị điều kiện tái định cư, bảo đảm công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân.

5. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, một mặt cần tập trung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về lý luận, mặt khác phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ về quản lý kinh tế, quản lý XDCB để đội ngũ cán bộ ở cơ sở có đủ kiến thức, trình độ xây dựng và quản lý ở địa phương, tập trung đào tạo nghề cho nhân dân.

Tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quản lý xây dựng cơ bản, đồng thời nhân rộng những nơi làm tốt để đưa phong trào phát triển đồng đều.

Hồng Chương

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo