Color Palette Selector
Khảo sát địa kỹ thuật cho thiết kế móng nhà cao tầng    

Tiến hành công tác khảo sát địa kỹ thuật cho xây dựng nhà cao tầng ngoài phải tuân theo qui phạm quy trình khảo sát (TCXDVN 194:1997-Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật ) còn phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt dưới đây.