Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 462
Số lượt truy cập: 65297
Liên kết web
 
Quảng cáo
Định giá đất đai chuyển sang ngành tài nguyên    

Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường.