Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 3
Số lượt truy cập: 63972
Liên kết web
 
Quảng cáo
Xây dựng Luật quy hoạch ở nước ta    

Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị ở nước ta cần kế thừa những kinh nghiệm thực tiễn đã được đúc kết trong Chương II, Luật Xây dựng (2003) và xu thế hội nhập kinh tế thế giới, tiếp cận với các phương pháp quy hoạch hiện đại như: Quy hoạch đô thị hợp nhất và Quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng v.v… để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.