Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 156
Số lượt truy cập: 64767
Liên kết web
 
Quảng cáo
Hội thảo "Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng" ngày 12/12/2008 tại Hà Nội    

Tổng hội xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo "Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng" vào ngày 12/12/2008 (từ 8h - 12h) tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh - 19 Ngọc Hà, Ba Đình,  Hà Nội. Giấy mời đã được gửi đến các đại biểu.

Mội chi tiết xin liên hệ:

V¨n phßng Tæng héi XD VN

                                                              625A La Thµnh – Ba §×nh – Hµ Néi