Color Palette Selector
Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án : “Điều tra, khảo sát, đánh giá sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam...    

BỘ XÂY DỰNG
---------------
Số: 837 /QĐ-BXD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế:
 “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
 Căn cứ Quyết định 573/QĐ-BXD ngày 22/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”.
Xét đề nghị tại Công văn số 402/VLXD -TH ngày 23/7/2009 của Viện Vật liệu xây dựng về việc nghiệm thu sản phẩm Dự án.
 Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính và Vật liệu xây dựng.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
   Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”
Hội đồng gồm 12 thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi Hội đồng nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ.   
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Vật liệu xây dựng; Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và các Ông, Bà có tên trong Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 3;
 - Lưu: VP, VLXD, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
ĐÃ KÝ
 
 
Nguyễn Hồng Quân
 
 
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SNKT
“Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”
 (Kèm theo Quyết định số 837 /QĐ-BXD ngày 12 /7/2009
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
 
1. Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam
2. Thư ký Hội đồng:   ThS. Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Vụ KHTC- Bộ XD
 
Uỷ viên phản biện:
 
3. TS. Võ Quang Diệm
Phó vụ trưởng Vụ VLXD - BXD
4. TS. Trần Bá Việt
Phó viện trưởng Viện KHCN Xây dựng
 
 
Uỷ viên:
 
5. KS. Nguyễn Thế Hùng
Tổng thư ký Hội CN Bê tông Việt Nam
6. ThS. Trần Đình Thái
Phó vụ trưởng Vụ KHCN - BXD
7. KS. Phạm Văn Bắc
Phó vụ trưởng Vụ VLXD - BXD
8. TS. Trần Hồng Mai
Phó viện trưởng Viện Kinh tế XD - BXD
9. KS. Trương Thị Bích Hà
Phó vụ trưởng Vụ KHTC – Bộ Xây dựng
10. TS Lương Đức Long
Phó viện trưởng Viện VLXD
11. KS. Trần Quốc Khánh
Phó GĐ Công ty Tư vấn – TCT Viglacera
12. TS. Trần Văn Khôi
Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế XD - BXD
 
Khách mời:
 
 
 
Đại diện Tạp chí Xây dựng
 
Đại diện Trung tâm Tin học
 

(Bộ Xây dựng)
Quay lại
Số lượt đọc tin: 6
Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
     
Các tin khác:
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư mới thay thế TT số 33/2007/TT-BTC và TT số 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính (12/08/2009)
đề nghị bổ sung các dự án cụm, tuyến dân cư phục vụ di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong khu vực sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp,vào giai đoạn 2 Chương trình xây dựng cụm,tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (12/08/2009)
Góp ý kiến về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đăk Nông (12/08/2009)
Công nhận Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long (12/08/2009)
Công nhận Chi nhánh thí nghiệm và kiểm định công trình thuộc Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Long (12/08/2009)
Công nhận Phòng thí nghiệm kiểm định tổng hợp giao thông xây dựng thuộc Công ty cổ phần công trình và thương maị giao thông vận tải (12/08/2009)
Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị (12/08/2009)
Sáp nhập KCN Bắc Phú Cát vào Khu CNC Hoà Lạc (12/08/2009)
Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” (12/08/2009)
Quyết định về việc xếp hạng Bệnh viện Xây dựng (10/08/2009)
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin tức nổi bật
Hiệp hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo