9/14/2013 4:01:00 PM
Print: Print this Article Email: Share:
Thanh tra xây dựng là khâu hậu kiểm cuối cùng, nhằm phát hiện những vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng, nên cần xem xét thêm, đặt đúng vị trí của công tác thanh tra kiểm tra trong toàn bộ công tác đầu tư xây dựng.

 Nguyễn Văn Trường

                                                Trưởng Ban Kiểm tra - Tổng hội XDVN

 

Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi ngày 18/6/2013 tại Điều 129 về Thanh tra xây dựng có 2 mục ngắn:

1. Thanh tra xây dựng là thanh tra chuyên ngành

2. Tổ chức hoạt động của thanh tra xây dựng do Chính phủ qui định.

Thanh tra xây dựng là khâu hậu kiểm cuối cùng, nhằm phát hiện những vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng, nên cần xem xét thêm, đặt đúng vị trí của công tác thanh tra kiểm tra trong toàn bộ công tác đầu tư xây dựng.

Trong những năm qua, thực hiện Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ, thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai tổ chức và chức năng nhiệm vụ từ Bộ đến các địa phương, hình thành lực lượng thanh tra xây dựng chuyên ngành ở 2 cấp: Thanh tra xây dựng Bộ Xây dựng và thanh tra xây dựng Sở Xây dựng. Riêng hai TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 cho phép được áp dụng thí điểm thanh tra xây dựng chuyên ngành tới cấp huyện và cấp xã.

Qua một thời gian triển khai đến nay, thanh tra Bộ Xây dựng đã hình thành tổ chức trên 120 cán bộ nhân viên thanh tra, tổ chức thực hiện 8 nhiệm vụ thanh tra theo qui định của Nghị định 46/CP, có kết quả tốt:

- Năm 2010, tổ chức 25 đoàn thanh tra, xử lý sai phạm về kinh tế 131 tỷ đồng,; xử phạt vi phạm hành chính 1,2 tỷ đồng.

- Năm 2011, số đoàn thanh tra 17 đoàn và 6 đoàn thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Năm 2012, kết luận Thanh tra 27 đoàn, kết quả xuất toán 224 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán nộp NSNN hơn 202 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3,3 tỷ đồng.

Thanh tra xây dựng các Sở Xây dựng (theo báo cáo 2012) của 63 tỉnh, TP. có hơn 5.000 người, trong đó 17 thanh tra viên, 302 cán bộ công chức. Riêng TP. Hà Nội có 1.700 người, TP. Hồ Chí Minh hơn 2.800 người. Theo báo cáo 44/63 địa phương đã tiến hành trên 1.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế trên 53 tỷ. Xử phạt vi phạm hành chính 65.000 vụ (trong đó, xây dựng không phép 8.300 vụ, sai phép 2.500 vụ, vi phạm khác 53.500 vụ). Lập biên bản xử phạt 40.300 vụ, với tổng số tiền trên 59 tỷ đồng.

Qua thời gian thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng đã làm tốt nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả trên. Nhưng trong thực trạng hoạt động xây dựng những năm qua còn rất phức tạp, việc thực thi Luật Xây dựng chưa nghiêm túc.

Qua thanh tra phát hiện các sai phạm chủ yếu sau:

- Về quy hoạch xây dựng: lập thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh một số đồ án quy hoạch chưa đúng quy định, một số nơi chưa chú ý tổ chức việc cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt ngoài thực địa.

- Việc cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng chưa đúng quy định, công tác kiểm tra xử lý vi phạm sau cấp phép chưa được thường xuyên kịp thời.

- Về dự án đầu tư xây dựng: Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công... Còn nhiều sai sót trong lập thẩm định phê duyệt dự toán, thi công chưa đúng thiết kế, nghiệm thu thanh quyết toán sai sót. Việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư có nhiều sai sót. Năng lực trách nhiệm của tư vấn thiết kế giám sát cũng như nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Các vi phạm về hoạt động xây dựng đối với các sàn giao dịch bất động sản, các chủ dự án đầu tư bán BĐS không qua sàn giao dịch, khai khống vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bán BĐS không đủ điều kiện, huy động 70% vốn khi chưa xây xong phần móng. Hoạt động sàn giao dịch không đúng trình tự.

- Các phòng thí nghiệm LAS – XD ở các địa phương không hoạt động đúng. Vi phạm Điều 17 Quyết định 11/2008/BXD, qua kiểm tra 73 phòng thí nghiệm có rất nhiều sai phạm trong thí nghiệm VLXD phục vụ chất lượng XD.

- Các sai phạm về thanh quyết toán công trình xảy ra nhiều, quyết toán vượt dự toán rất phổ biến. Qua thanh tra xây dựng đã yêu cầu xuất toán 224 tỷ đồng và giảm trừ quyết toán công trình 202 tỷ đồng ở một số công trình đã thanh tra;

- Các dự án hạ tầng đều chậm tiến độ gây lãng phí và thất thoát, tham nhũng lớn; nhất là khối lượng đào đắp, cự ly vận chuyển, công trình nào cũng lãng phí, thất thoát và tham nhũng.

- Chất lượng xây dựng công trình không đảm bảo, việc thực hiện tiêu chuẩn quy phạm không thống nhất giữa tiêu chuẩn kỹ thuật trước của Việt Nam và tiêu chuẩn của một số nước Mỹ, Nhật mới đưa vào, nên rất khó áp dụng... Một số công trình không đảm bảo tuổi thọ, có công trình đang xây dựng đã xảy ra sự cố đổ vỡ.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng tuy đã cố gắng, nhưng phát hiện các trường hợp vi phạm còn chậm, nên phải giải quyết phá rỡ công trình xây dựng không phép và sai phép rất phức tạp. Đặc biệt còn một số vi phạm xây dựng phạt cho tồn tại gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Lực lượng thanh tra xây dựng chuyên ngành trong mấy năm qua từ Bộ đến các địa phương đã có chuyển biến tích cực. Biên chế tổ chức được tăng cường, công tác đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra từ Bộ đến địa phương đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên chất lượng các đoàn thanh tra bị kéo dài, chưa kịp thời công bố kết luận thanh tra kiểm tra, công tác xử lý sau kết luận thanh tra còn gặp nhiều khó khăn, đối tượng thanh tra kiểm tra không chấp hành nghiêm túc xử lý hành chính, về kinh tế thu hồi sau thanh tra rất chậm. Chế tài chưa đủ sức buộc đối tượng thanh tra phải nghiêm túc thực hiện.

Ngày 09/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 26/2013/CP-NĐ, quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng, thay thế Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ. Nghị định 26/2013/CP-NĐ quy định thanh tra xây dựng được tổ chức hai cấp: Thanh tra xây dựng Bộ Xây dựng và thanh tra xây dựng Sở Xây dựng. Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra xây dựng thực hiện theo Điều 18 của Luật Thanh tra, Điều 7 Nghị định 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/9/2011.

Điều 11 Nghị định 26/2013/CP-NĐ ngày 29/3/2013 nội dung thanh tra chuyên ngành Xây dựng cụ thể như sau:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Quy hoạch Kiến trúc;

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Đầu tư xây dựng;

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Quản lý sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật;

4. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Phát triển đô thị;

5. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Quản lý sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý sử dụng công sở;

6. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng;

7. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng;

8. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng.

Khoản 2 Điều 28, Nghị định 26/2013 quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm tổ chức thanh tra xây dựng quận, huyện, phường xã tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Như vậy tổ chức thanh tra xây dựng ở huyện và xã không tồn tại, 4.500 nhân viên thanh tra của 2 TP. sẽ phải sắp xếp lại rất phức tạp. Hiện tại lực lượng thanh tra ở các địa phương khác vẫn chưa hoàn thiện, số lượng còn rất mỏng, có từ 5-20 người trình độ năng lực còn yếu, lại chỉ có ở thanh tra Sở Xây dựng không có ở địa bàn, nên rất khó nắm tình hình xảy ra công việc và địa bàn phụ trách, không phát hiện kịp thời các vi phạm trong đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, thị trường BĐS và sản xuất kinh doanh VLXD, trong phạm vi của tỉnh hoặc TP. lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ...

Từ tình hình trên nhận thấy công tác thanh tra xây dựng chuyên ngành là công tác hậu kiểm rất quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng, từ khâu đầu đến khâu cuối, đảm bảo việc thi hành Luật Xây dựng nghiêm túc. Do đó, đề nghị tại Điều 129 dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi cần chỉ rõ cụ thể một số vấn đề về cơ cấu tổ chức thanh tra từ Bộ Xây dựng đến các Sở Xây dựng; nhiệm vụ chính của thanh tra xây dựng chuyên ngành được tiến hành trên 8 việc cụ thể (như trong NĐ 26/CP đã nêu) đối với các đối tượng liên quan trong thanh tra xây dựng.

Đồng thời nêu rõ chế tài khi kết luận thanh tra đã có hiệu lực, buộc đối tượng thanh tra phải nghiêm túc xử lý kỷ luật hành chính với người có sai phạm và thu nộp tài chính theo kết luận thanh tra trong thời gian nhất định. Nếu chậm trễ hoặc không thực hiện kết quận thanh tra sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý theo pháp luật.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp