9/14/2013 4:07:00 PM
Print: Print this Article Email: Share:
Quy chuẩn kỹ thuật là các quy định bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.
ThS. Trần Thanh Ý
Phó Trưởng Ban KHCN – Tổng Hội XDVN

 

1. Điều 3. Giải thích từ ngữ

25. Quy chuẩn kỹ thuật là các quy định bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Góp ý:

- Nên ghi rõ là quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để phân biệt với khái niệm quy chuẩn kỹ thuật được nêu trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điều 3, khoản 2).

- Nên xem lại phần diễn giải các hoạt động xây dựng: tham khảo tại Điều 3 khoản 1 của dự thảo này. Trình tự của một hoạt động xây dựng nên đi từ quy hoạch đến khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, lập và thẩm định dự án…

- Không nên phân biệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị: chỉ cần nêu quy hoạch xây dựng là đủ (đã bao gồm tất cả các loại hình quy hoạch);

- Nên xem lại vế sau: sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Khái niệm lưu thông hàng hóa có thể đã bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu rồi. Ngoài ra đối với hàng hóa, VLXD, quy chuẩn kỹ thuật còn được dùng để chứng nhận hợp quy (Điều 47, khoản 1- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).

26. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng là các quy định về đặc tính kỹ thuật được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.

Góp ý:

- Nên sửa đoạn câu sau:… do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công bố và hoặc chấp thuận… (hiện nay không còn khái niệm ban hành mà chỉ có khái niệm công bố tiêu chuẩn - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đối với tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài nên dùng khái niệm chấp thuận- như Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010- Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng)

- Nên bỏ bớt câu:… áp dụng trong hoạt động xây dựng vì lặp lại hai lần. Có thể sửa như sau:

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về đặc tính kỹ thuật được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công bố hoặc chấp thuận được áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.

2. Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

- Khoản 1: nên bổ sung yêu cầu bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu

- Khoản 2. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng và quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan;

Góp ý:

Nên sửa ngắn gọn như sau:

Khoản 2. Tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan ;

 (Như vậy là đã bao gồm cả quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác).

3. Điều 5. Loại và cấp công trình xây dựng

Khoản 4. Chính phủ quy định việc phân loại, cấp công trình xây dựng.

Góp ý:

- Đề nghị sửa khoản này vì hiện nay quy định về loại và cấp công trình do Bộ Xây dựng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (xem NĐ 49/2008/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004).

Vì vậy nên sửa như sau:

Bộ Xây dựng quy định loại và nguyên tắc phân cấp công trình xây dựng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý công trình chuyên ngành quy địnhhướng dẫn phân cấp các loại công trình xây dựng chuyên ngành.

(tham khảo điều 6 khoản 2 Nghị định 15/2013/NĐ-CP)

4. Điều 6. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng

Nên sửa lại như sau:

Điều 6. Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng

1. Các dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng công bố hoặc chấp thuận để áp dụng thống nhất trong hoạt động xây dựng.

- Khoản 2 và khoản 3:

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn là dạng văn bản để tự nguyện áp dụng, vì vậy không nên phân biệt nguồn vốn. Để thống nhất với các văn bản pháp quy hiện hành, khoản 2 và khoản 3 có thể sửa như sau:

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khi áp dụng tiêu chuẩn phải theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

( tham khảo khoản 2 Điều 5- Nghị định 15/2013/NĐ-CP)

5. Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng

Sửa khoản 4 như sau:

4. Xây dựng công trình không tuân theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;

6. Điều 13. Đối tượng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Sửa mục 2 khoản c):

c. Quy chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn chuyên ngành có liên quan.

(Trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật không có loại hình quy chuẩn ngành)

7. Điều 14. Yêu cầu chung và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng

Bổ sung vào khoản 4:

4. Bảo vệ môi trường, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và các hiểm hỏa ảnh hưởng đến cộng đồng, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc; bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật;

8. Mục 4 - Quy hoạch xây dựng nông thôn

- Cần tham khảo thêm các văn bản có liên quan như Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 4/8/2010 Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, ngày 28/10/2011, Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Trong đó đối tượng quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm: quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; quy hoạch chi tiết trung tâm xã; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản .

 9. Điều 59. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình 

Sửa mục 1, khoản d):

đ. An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo quy chuẩn và tiêu chuẩn cho người khuyết tật;

10. Điều 120. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng

Sửa đổi khoản 3:

3. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hiện nay theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì Bộ KHCN là cơ quan công bố tiêu chuẩn quốc gia

11. Toàn văn dự thảo sửa đổi Luật:

- Cần tham chiếu một số văn bản pháp quy có liên quan đến nội dung dự thảo để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất khi áp dụng:

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật - tham khảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

+ Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn – Tham khảo Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động XD; Nghị định 15/2013/NĐ-CP

 + Quy hoạch xây dựng đô thị: Để tiện áp dụng vẫn nên có mục về quy hoạch xây dựng đô thị (như luật XD 2003) trên cơ sở phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị.

+ Quy hoạch xây dựng nông thôn - tham khảo Thông tư 09/2010/TT-BXDHà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2010 Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, ngày 28 tháng 10 năm 2011; QĐ 491/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

+ Dự án đầu tư xây dựng- tham khảo NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

+ Giấy phép xây dựng- Tham khảo NĐ 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 Nghị định về cấp giấy phép xây dựng

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng: tham khảo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật số 38/2009/QH12 về việc sửa đổi một số Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Quản lý nhà nước về xây dựng- tham khảo Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Ghi chú: Các chỗ viết đậm là nội dung được sửa đổi bổ sung

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp