3/10/2009
Print: Print this Article Email: Share:
Trong hai ngày 6 - 7/ 3 tại TP. Cần Thơ, Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng các công trình xây dựng Bộ Xây dựng đã tổ chức “Hội thảo khoa học và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam” lần thứ 6.

Trong hai ngày  6 - 7/ 3 ti TP. Cn Thơ, Cc Giám đnh Nhà nước v Cht lượng các công trình xây dng B Xây dng đã t chc “Hi tho khoa hc và Hi ngh thường niên Mng kim đnh cht lượng công trình xây dng Vit Nam” ln th 6.

1.gif

D và ch đo Hi tho có Th trưởng B Xây dng Bùi Phm Khánh, lãnh đo TP Cn Thơ, lãnh đo các Cc, V liên quan và đi din ca 148 đơn v thành viên mng Kim đnh cht lượng công trình xây dng trên c nước.

Ti hi tho, các đi biu cho rng hin trong xây dng còn nhiu thiếu sót trong vic đm bo cht lượng, tiến đ công trình. Có nhng công trình chưa xong đã tn tht hư hao, chưa hoàn thành đã phi duy tu bo dưỡng, trong đó có vn đ Kim đnh, giám sát xây dng.

Bên cnh đó, nhng kinh nghim trong quá trình đô th hóa, vn đ qun lý Nhà nước đi vi kim đnh công trình xây dng, nhng gii pháp đ ngh trong chuyên môn… ca các đi biu đã được chia s. Hi ngh trao đi v cơ cu t chc Mng Kim đnh trong giai đon phát trin mi, trao tng bng khen ca BXD cho mt s thành viên tiêu biu ca Mng.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp