Tư vấn phản biện


SẮC XUÂN TÔ THẮM THÊM CỜ ĐẢNG

Canh Ngọ 1930 - Giáp Ngọ 2014, tròn bảy giáp, 84 mùa xuân, chúng ta mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, con đẻ của dân tộc, từ lầm than nô lệ trở thành đội tiên phong lãnh đạo và chiến đấu cùng toàn thể nhân dân, làm nên những kỳ tích, ghi thêm những trang sử hào hùng.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DICH VỤ TƯ VẤN

...song song với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế đã đề ra, Nhà nước nên nghĩ đến một chương trình tái cơ cấu bài bản hơn, toàn diện hơn và sâu sắc hơn. Thế giới đang biến đổi nhanh, nước ta cũng không thể chậm trễ. Chính trong bối cảnh nói trên mà tôi viết bài này để bàn về một chủ đề tuy rất hẹp nhưng không kém phần quan trọng là phát triển ngành kinh tế dịch vụ tư vấn.

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 22/2002/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Đối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quyết định này là Liên hiệp Hội và các Hội thành viên của Liên hiệp Hội (là các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể