TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Hội viên CN và TT

Quy chế hội phí của TH

               Đơn xin ra nhập THXDVN

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Cơ cấu tổ chức

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

Tin hoạt động

T/c "Người Xây dựng"

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
-------------o0o---------------

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/QĐ/THXDVN

-------------o0o---------------

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3  năm 2004

QUYẾT ĐỊNH
CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM
BAN HÀNH QUY CHẾ HỘI PHÍ CỦA TỔNG HỘI XDVN
-------------o0o---------------

 Đoàn chủ tịch tổng hội

 - Căn cứ Quyết định số 87/2003/QĐ-BNV ngày 23/12/2003 của Bộ tr­ởng Bộ Nội vụ về việc chuyển Hội KH&KT Xây dựng Việt Nam thành Tổng Hội Xây dựng Việt Nam;

 - Căn cứ Điều lệ của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổ chức Tổng Hội,

 Quyết định

- Điều 1: Nay ban hành Qui chế Hội phí của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

- Điều 2: Quyết định này có giá trị từ ngày ký.

- Điều 3: Các ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban và các đơn vị trực thuộc Tổng Hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   
 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP.

TM.  đoàn Chủ  tịch Tổng hội XDVN
Chủ tịch
 
GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm
(Đã ký)

                                                                    


Quy chế hội phí của tổng hội xây dựng Việt Nam
(Kèm theo Quyết định ban hành số: 39/QĐ/THXDVN ngày 26 tháng 3 năm 2004)
-------------o0o---------------

Điều 1: Các hội viên cá nhân và hội viên tập thể của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam có nghĩa vụ đóng hội phí theo quy định của Điều lệ Hội. Quy chế hội phí này xác định mức hội phí và cách thức thu nộp hội phí trong nhiệm kỳ của BCH Trung ­ương Tổng Hội.

Điều 2: Các hội viên cá nhân và hội viên tập thể sinh hoạt với tổ chức cơ sở nào của Hội thì nộp hội phí của tổ chức cơ sở đó, trong các tr­ường hợp khác thì nộp hội phí tại Văn phòng Trung ư­ơng Tổng Hội. Hội phí nộp một lần cho cả năm.

Điều 3: Mức hội phí của hội viên cá nhân và hội viên tập thể quy định như­ sau:

1. Mức hội phí của hội viên cá nhân là 5.000 đồng/tháng, của hội viên cá
nhân đã nghỉ h­ưu là 2.000 đồng/tháng.

2.     Mức hội phí của hội viên tập thể:

  - Hội viên là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thu có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm nộp 2.500.000 đồng/năm.

  - Hội viên là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thu có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm đến 50 tỷ đồng/năm nộp 1.500.000 đồng/năm.

  - Hội viên là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thu có doanh thu từ 2 tỷ đồng/năm đến 5 tỷ đồng/năm nộp 1.000.000 đồng/năm.

  - Hội viên là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thu có doanh thu dư­ới 2 tỷ đồng/năm nộp 500.000 đồng/năm.

  - Hội viên là các tổ chức hành chính sự nghiệp nộp 200.000 đồng/năm.

Điều 4: Hội phí hàng năm nộp vào quý I của năm đó.

Các hội viên cá nhân mới gia nhập Hội từ tháng nào thì nộp hội phí kể từ tháng đó đến hết năm.

Điều 5: Hội viên tập thể khi gia nhập Hội phải nộp phí gia nhập là 100.000 đồng cho Tổng Hội.

Điều 6: Các Hội chuyên ngành và Hội tỉnh thành có nghĩa vụ trích nộp hội phí cho Tổng Hội là 500.000 đồng/năm.

Điều 7: Hội phí là nguồn thu quan trọng để trang trải cho các hoạt động của Tổng Hội. Hội phí đ­ược sử dụng theo các quy định của Qui chế tài chính do Thư­ờng trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội quyết định và kết quả sử dụng hội phí hàng năm phải đ­ược báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành hàng năm.


Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.