TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

TIẾNG ANH  |  HỖ TRỢ  | TRANG CHỦ

Giới thiệu Tổng hội

Điều lệ Tổng hội

Cơ cấu tổ chức

Hội chuyên ngành

Hội tỉnh thành

Viện/Trung tâm/Công ty

Tin hoạt động

Tạp chí và Xây dựng

Ứng dụng CNM trong XD

Diễn đàn xây dựng

Hội viên CN và TT

Số lần truy cập

This counter provided for free from HTMLcounter.com!

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 Tài trợ vàng
 Tài trợ bạc
 Tài trợ đồng
 Tài trợ khác
CÁC ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO
 
 
 
 

 
TS. Phạm Sỹ Liêm - Phó chủ tịch

Hä vµ tªn

Ph¹m SÜ Liªm

N¨m sinh

1931

Quª qu¸n

NghÖ An

Tr×nh ®é chuyªn m«n

TS chuyªn ngµnh bª t«ng

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c

Nguyªn Thø tr­ëng Bé X©y dùng

C¸c c«ng t¸c Héi

Phã Chñ tÞch Tæng Héi X©y dùng ViÖt Nam

ViÖn tr­ëng Viªn Nghiªn cøu ®« thÞ vµ kÕt cÊu h¹ tÇng

 

Head office: 625A La Thanh Str., Hanoi,Vietnam - Tel: 84-4-8314732 - Fax: 84-4-8314735
Website: - Email:

Copyright ? 2004 by VIFCEA. All rights reserved.
Designed by CAC.